เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อตกลงและเงื่อนไข") อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและ เงื่อนไขนี้โดยชัดแจ้ง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านแสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกผูกพันตามกฎหมาย ตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขอให้ท่านอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ สินค้าและบริการบางอย่างมีข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของตนซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านและเมื่อใช้ส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะและข้อตกลงและเงื่อนไขให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนั้นบังคับสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

1. ความเป็นเจ้าของ

บริษัท เอจีเอ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ว00010/2555) ("เอจีเอ") เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("ผู้ดำเนินการ") เว็บไซต์นี้และโมดูลของเว็บไซต์แต่ละส่วน และการจัดการและการรวบรวมซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินอันมีลิขสิทธิ์ของเอ็มเอที และ/หรือ ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอกอื่นๆ ซึ่งผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่าย ภายนอก แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเอ็มเอทีและผู้ให้บริการ ข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้า ตราโลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (รวมกันเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายคอมมอนลอว์ของ เอ็มเอที บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้ สิทธิใดๆ ที่จะใช้เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอที หรือบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2. การใช้เว็บไซต์

เอจีเอ ให้สิทธิท่านอันเป็นสิทธิจำกัด ไม่เฉพาะผู้เดียว และโอนไม่ได้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านตกลงว่าท่าน:
ก) จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองหรือการซื้อที่ถูกกฎหมาย และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การทำการจองที่เป็นการเก็งกำไร ไม่ถูกต้อง หรือฉ้อโกง หรือทำการจองใดๆ โดยคาดหวังว่าจะมีอุปสงค์ต่อไป


ข) จะไม่ใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ชวนให้เข้าใจผิด หรือปลอมแปลงข้อมูลในหัวข้อ ส่วนล่าง ที่สำหรับให้ตอบกลับ หรือส่วนใดๆ ของการสื่อสาร รวมถึงอีเมล์ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้


ค) ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ พิมพ์ขึ้นใหม่ อัพโหลด แปะ ส่ง กระจาย หรือสื่อสารแก่สาธารณะซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ ภาพ ไอคอนปุ่ม คลิปเสียงและภาพ การดาวน์โหลดทางดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ และ/หรือ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอก ยกเว้นว่าท่านอาจดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์ สิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่เพื่อการ ค้าได้เท่านั้น


ง) จะไม่ใช้ "โรบอต""สไปเดอร์""ครอว์เลอร์"หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการที่มีกระบวนการหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน หรือกระบวนการด้วยมือใดๆ ในการตรวจดู หรือทำสำเนาหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดำเนินการ


จ) ยกเว้นเป็นสิ่งที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล ทำให้กระจัดกระจาย ดัดแปลง แยกออก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาหรือส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์นี้


ฉ) จะไม่ส่งหรือโอนโดยประการอื่นซึ่งหน้าเว็บ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อการกระจายสู่คนจำนวนมาก หรือเพื่อการใช้ในองค์กรเพื่อการค้าใดๆ ห้ามใช้เนื้อหาวัสดุเช่นว่านั้นบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพที่มีคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันใดๆ


ช) จะไม่ใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ ในการแทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้


ซ) จะไม่ทำการใดๆ ที่สร้างภาระหรือทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานหนัก ซึ่งผู้ดำเนินการถือว่าเป็นการไม่สมเหตุผลหรือ ไม่สมควรแก่ประโยชน์ที่ผู้ดำเนินการได้รับจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ โดยเป็นวิจารณญาณของผู้ดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว


ฌ) จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องคงไว้ซึ่งคำบอกกล่าวทางลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งปวงรวมถึง คำบอกกล่าวด้านทรัพย์สินอันมีเจ้าของอื่นใดที่อยู่ในเนื้อหาวัสดุ และท่านต้องไม่แก้ไข ปิดบัง หรือลบคำบอกกล่าวใดๆ เช่นว่านั้น


ญ) จะไม่แปะหรือส่งเนื้อหาวัสดุที่ไม่ถูกกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร หยาบคาย ยั่วโทสะ ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือดูหมิ่น หรือเนื้อหาวัสดุใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการกระทำที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดทาง อาญา เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือระเบียบหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง


ฎ) จะไม่แปะหรือส่งข้อมูลใดๆ ซึ่ง (หนึ่ง) ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิต่อสาธารณะของเขา (สอง) ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ นอกเสียจากว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดแจ้ง (สาม) มีไวรัส บั๊ก เวิร์ม ไทม์บอมบ์ โทรจันฮอร์ส แทรปดอร์ หรือของอันเป็นอันตรายอื่นๆ (สี่) ถูกใช้เพื่อการสมคบกันต่อต้านบุคคลอื่นอันเป็นการจำกัดทางการค้าหรือการแข่ง ขัน หรือ (ห้า) ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อผู้ดำเนินการ หรือทำให้ผู้ดำเนินการต้องสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ซึ่งบริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือซัพพลายเออร์อื่นๆ ของเรา ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดแต่ผู้เดียวในค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใดๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน


3. การลงทะเบียน

การใช้เว็บไซต์นี้อาจต้องขอให้ท่านลงทะเบียนและให้ข้อมูลบางประการ เพื่อเป็นการตอบแทนต่อการที่ผู้ดำเนินการอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียนและการให้ข้อมูลเช่นว่านั้น ท่านแสดงตนและรับรองว่า: (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน (นอกจากเรื่องที่แล้วแต่จะเลือก) ตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ บนเว็บไซต์ ("ข้อมูลลงทะเบียน") และ (ข) ท่านจะรักษาและทำให้เป็นปัจจุบันโดยไม่ช้าซึ่งข้อมูลลงทะเบียนเพื่อให้ ข้อมูลนั้นถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน หากท่านให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือผู้ดำเนินการมีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ดำเนินการมีสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของท่านและปฏิเสธการเข้าถึงและ การใช้เว็บไซต์นี้ในปัจจุบันหรือในอนาคตใดๆ ได้ทั้งหมด


เมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบทุกประการสำหรับกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านและ ชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้เพียงหนึ่งอัน ณ เวลาหนึ่งๆ และไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลายอันได้ ท่านต้องใช้รหัสผ่านของท่านเพื่อการใช้ของท่านเองเท่านั้น ท่านไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของท่านได้ ท่านตกลงที่จะ (ก) แจ้งผู้ดำเนินการโดยทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยมิได้รับ อนุญาตหรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นใด และ (ข) ทำให้มั่นใจว่าท่านออกจากบัญชีของท่านเมื่อจบรอบการทำงานแต่ละครั้ง ผู้ดำเนินการไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้


4. ความเป็นส่วนตัว

ท่านได้อ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการแล้ว ข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวได้รวมไว้ในนี้เช่นกัน และท่านตกลงว่าข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวนั้นสมเหตุผล ท่านเห็นชอบต่อการใช้และการดำเนินการข้อมูลลงทะเบียนของท่านและข้อมูลยืนยัน ตัวผู้ใช้อื่นๆ โดยผู้ดำเนินการ และ/หรือ ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอกของผู้ดำเนินการ ตามข้อตกลงของและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ ผู้ดำเนินการ ท่านรับทราบและตกลงว่าการดำเนินกระบวนการทางเทคนิคของเว็บไซต์นี้และการส่ง ข้อความธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์นี้อาจเกี่ยวข้อง กับ (ก) การส่งข้อมูลลงทะเบียนของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยผู้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวกับท่าน ไปตามเครือข่ายต่างๆ และไปยังประเทศต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับและแปลงข้อมูลลงทะเบียนของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บและรักษาไว้โดยผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้เหมาะสมกับ ข้อกำหนดด้านเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ผู้ดำเนินการจะไม่มีความรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสามารถ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยมิได้รับอนุญาต


5. การตรวจสอบการส่งข้อมูล

ผู้ดำเนินการไม่จำต้อง แต่อาจจะทำการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปหรือได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิที่จะคัดกรอง แก้ไข เอาออก หรือห้ามการส่งต่อหรือการรับข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้ดำเนินการเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข ในระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลอาจถูกวิเคราะห์ บันทึก หรือทำสำเนาไว้ และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้เป็นการให้ความเห็นชอบของท่านต่อการควบคุม ทำสำเนา และการตรวจสอบดังกล่าว ท่านตกลงว่า หากท่านส่งคำแนะนำ ความคิด ข้อคิดเห็น หรือคำถาม หรือแปะข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ ท่านได้ให้แก่ผู้ดำเนินการและบริษัทในเครือซึ่งสิทธิในทุกประเทศทั่วโลก ไม่เฉพาะเจาะจง ปลอดค่าสิทธิ ถาวร และถอนไม่ได้ (รวมถึงสิทธิที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ) ที่จะใช้ ทำขึ้นใหม่ แก้ไข ปรับปรุง พิมพ์ขึ้นใหม่ แปล สร้างงานดัดแปลง กระจาย แสดง และสื่อสารโดยประการอื่นแก่สาธารณะ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนั้นในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ท่านยังได้สละซึ่งธรรมสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าวใดๆ ซึ่งเนื้อหานั้นไม่ว่าการใช้อย่างนั้นจะได้ระบุไว้ ณ ตอนนี้หรือไม่ ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านแปะหรือส่งมา


6. อายุและความรับผิดชอบ

หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาให้เป็นความลับซึ่งบัญชีของท่านและรหัสผ่าน ของท่าน ท่านตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านแสดงตนว่าท่านมีอายุครบตามเกณฑ์ของกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์นี้และที่จะ ก่อหน้าที่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในความรับผิดใดๆ ที่ท่านอาจทำให้มีขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ได้ ท่านเข้าใจว่าท่านมีความรับผิดชอบด้านการเงินต่อการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยตัวท่านเองและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลเข้าระบบของท่าน


7. การซื้อออนไลน์

สัญญาเพื่อการซื้อขายสินค้าหรือบริการอาจทำขึ้นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ได้ โดยการที่ท่านยอมรับสินค้าหรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์นี้ ("สัญญา") โดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายภายนอก และ/หรือ ผู้ดำเนินการหากมีการระบุไว้ และท่านตกลง ณ ที่นี้ที่จะสละสิทธิใดๆ ในการคัดค้านความมีผลหรือการใช้บังคับได้ของสัญญาที่เข้าทำบนเว็บไซต์นี้บน พื้นฐานว่าสัญญาทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกแทนที่จะเป็นโดยกระดาษ และ/หรือ มีการลงลายมือชื่อหรือประทับตรา โปรดทราบว่า โดยการระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ ท่านจำต้องทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ ห้ามท่านระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าหรือบริการใดหากท่านมิได้ประสงค์ ที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ ท่านไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่ท่านถูกห้ามซื้อหรือห้ามดำเนินการโดย กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงเป็นของท่านแต่ผู้เดียว โดยการส่งคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ท่านได้แสดงตนและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะซื้อ ใช้ และ/หรือ ครอบครอง สินค้าหรือบริการนั้นได้ ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติตามอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้า หรือบริการที่ซื้อในนามของท่านโดยผู้ดำเนินการ จากผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายภายนอก ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง สายการบิน โรงแรม ผู้ดำเนินการทัวร์ บริษัทเช่ารถ บริษัทประกัน และองค์กรอื่นๆ ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองหรือการซื้อใดๆ ด้วยเหตุใดก็ได้ และจะไม่มีความรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากการนั้นเพื่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเช่นนั้นผู้ดำเนินการจะคืนเงินที่ยังมิได้ใช้ทั้งหมดที่ได้เก็บมาจาก ท่านสำหรับการซื้อครั้งนั้น


8. การยกเลิกการซื้อ

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกการซื้อนั้นแตกต่างกันไป สำหรับแต่ละสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อของท่านได้โดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการ ลูกค้าของเราหรือมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของเราแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างเวลาทำ การ สำหรับบริการบางอย่าง ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ การยกเลิกตามที่ท่านขออาจไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ขั้นต่ำแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยเฉพาะสำหรับประเภทของ สินค้าหรือบริการที่ซื้อ การยกเลิกอาจต้องมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน โปรดทราบว่าการยกเลิกตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วแล้วนั้นไม่สามารถทำได้


9. การเปลี่ยนแปลงการซื้อ

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองและการซื้อจะแตก ต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการจองหรือการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการจองหรือการซื้อโดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการลูกค้า ของเราในระหว่างเวลาทำการ ผู้ดำเนินการต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านขออย่างน้อย (7) วันก่อนการเดินทางหรือการใช้ จึงจะมีผล และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน


10. คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบ

คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ และอยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดด้านล่างนี้ ผู้ดำเนินการไม่ทำการรับประกันหรือการแสดงตนใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ สินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาวัสดุใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเหล่านั้นเสนอไว้บนพื้นฐาน "ตาม ที่เป็นอยู่" เท่านั้น ผู้ดำเนินการไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ สกุลเงิน หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และอยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดด้านล่างนี้ ขอประกาศจำกัดความรับผิดชอบไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งการรับประกันทั้งปวง ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการเสนอขายได้ คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือโดยเจาะจง และการไม่ละเมิดสิทธิอันมีเจ้าของ และสิทธิอันเกิดจากกฎหมายหรือโดยประการอื่นในกฎหมายหรือจากการติดต่อหรือการ ใช้ทางการค้า เท่าที่กฎหมายแห่งประเทศจะอนุญาตได้ ผู้ดำเนินการไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมล์ใดๆ ที่ส่งจากผู้ดำเนินการจะปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นคำประกาศจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับกับท่าน โดยเฉพาะในประเทศที่ถูกห้าม คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบนี้จะไม่ตัดออกซึ่งหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการ บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การกระทำผิดโดยเจตนา หรือการฉ้อโกง คำรับประกันนี้ให้สิทธิท่านโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดและระเบียบบางอย่างอาจแสดงถึงการรับประกัน หรือเงื่อนไขบางประการ หรือก่อหน้าที่ซึ่งไม่อาจถูกตัดออก จำกัด หรือแก้ไขได้ ยกเว้นได้เพียงบางประการ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ต้องอ่านและทำความเข้าใจภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นว่านั้น หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นใช้บังคับและเท่าที่ผู้ดำเนินการมีสิทธิจะกระทำ ได้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะจำกัดไว้เพียง ตามที่เขาอาจเลือก:

ก) ในกรณีของสินค้า การเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกันให้ การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าแทนหรือการหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าซ่อมแซมหรือการซ่อมแซมสินค้า และ
ข) ในกรณีของบริการ การให้บริการอีกครั้ง หรือการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง


11. ข้อจำกัดความรับผิด

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ แต่อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 10 เสมอ

(ก) ผู้ดำเนินการไม่รับความรับผิดชอบใดๆ และจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ หรือไวรัสซึ่งอาจติดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือต่อทรัพย์สินอื่น ต่อการที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาวัสดุ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียง ใดๆ จากเว็บไซต์

(ข) ในทุกกรณี ผู้ดำเนินการไม่มีความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าเสียหายพิเศษ เป็นกรณีตัวอย่าง เป็นการลงโทษ โดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องอย่างใดๆ หรือสำหรับผลกำไรที่มิได้รับ หรือการประหยัดเงินที่มิได้รับ ไม่ว่าบนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด (รวมถึง ความประมาท) หลักเอควิตี้ ความรับผิดโดยเข้มงวด ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับ (หนึ่ง) การใช้ใดๆ ซึ่งเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (สอง) ความล้มเหลวหรือการล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้หรือการไม่สามารถใช้ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อการจองหรือการออกตั๋วได้) หรือ (สาม) การที่ผู้ดำเนินการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติการ แม้ว่าผู้ดำเนินการจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีความเสียหายต่อคู่ สัญญาดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใด


โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น หากพบว่าผู้ดำเนินการควรมีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับหน้าที่ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นหรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บ ไซต์นี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตได้ ในทุกกรณี ความรับผิดรวมกันของผู้ดำเนินการจะไม่เกินไปกว่ามูลค่าของสินค้าและบริการ ที่ท่านซื้อซึ่งเป็นหัวข้อที่พิพาท หรือ 20,000 บาท แล้วแต่อันใดที่น้อยกว่า นอกจากนี้ ความรับผิดของผู้ดำเนินการต่อท่านในเรื่องสัญญา ละเมิด ความประมาท ความรับผิดโดยเข้มงวด ภายใต้กฎหมายหรือโดยประการอื่น ให้ลดลงเท่าที่ท่านได้มีส่วนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเช่น กัน หากมี นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ดำเนินการมีโดยไม่มีความรับผิด ใดๆ ผู้ดำเนินการอาจยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงของท่านต่อเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียวของผู้ดำเนินการ ณ เวลาใดๆ และไม่ต้องมีคำบอกกล่าว บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดได้ ดังนั้นด้วยเหตุนั้นข้อความข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน


12. การชดเชยความเสียหาย

ท่านจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดำเนินการและพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของผู้ดำเนินการ จากและต่อข้อเรียกร้อง เหตุคดี หรือข้อร้องเรียนใดๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามสมควรที่เกิดขึ้นโดยหรือในนามของท่าน นอกเหนือจากความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือโดยบุคคลภายนอก อันเป็นผลจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้


13. ลิ้งค์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการ และซึ่งมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น และมิได้เป็นการสลักหลังต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) โดยผู้ดำเนินการ ผู้ดำเนินการมิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ไว้ทั้งหมดและจะไม่มีความรับผิด ชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด และไม่แสดงตนและไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดหรือเนื้อหาหรือวัสดุบนเว็บไซต์อื่นเช่นว่านั้น หากท่านเลือกที่จะลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์อื่น ท่านกระทำด้วยความเสี่ยงของท่านเองและอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข (หากมี) ของเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ไปนั้น และโดยเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งขอแนะนำให้ท่านได้ตรวจสอบด้วย เช่นเดียวกัน เว็บไซต์อื่นอาจมีลิ้งค์มายังเว็บไซต์นี้ บุคคลภายนอกใดๆ ที่ประสงค์จะตั้งลิ้งค์มาที่เว็บไซต์นี้ควรได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าจากผู้ดำเนินการก่อนที่จะทำการเช่นนั้น และผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีลิ้งค์มาที่เว็บไซต์นี้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลภายนอกไม่สามารถจะลิ้งค์มาที่หน้าเว็บข้างในอื่นได้นอกจากหน้าแรกของ เว็บไซต์นี้เท่านั้นหากมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ดำเนินการอนุญาตให้มีลิ้งค์ดังกล่าวแล้ว ผู้ดำเนินการไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องทำลิ้งค์ตอบแทนแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกนั้น


14. ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการกับท่านเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา อิสระ และต่างฝ่ายและพนักงาน ตัวแทน หรือลูกจ้างใดๆ ของแต่ละฝ่าย จะไม่ถูกถือว่าหรือตีความว่าเป็นหุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของอีกฝ่ายหนึ่ง


15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติ และข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย


16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

หากผู้ดำเนินการหรือบริษัทในเครือมีการดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไข บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกคืนจากท่านและท่าน ตกลงที่จะชำระให้ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายใดๆ ของการดำเนินคดี เพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือตามหลักเอควิตี้ซึ่งบุคคลนั้นมี สิทธิได้รับ


17. การขอคำสั่งศาล

ท่านรับทราบว่าการฝ่าฝืนหรือการพยายามจะฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ นี้จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ดำเนินการอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ จำนวนเงินที่แน่นอนอาจเป็นการยากที่จะกำหนดได้ และซึ่งไม่มีการเยียวยาที่เพียงพอตามกฎหมาย ดังนั้น ท่านตกลงว่าผู้ดำเนินการมีสิทธิตามสิทธิที่จะขอคำสั่งศาล (รวมถึงคำสั่งชั่วคราว)ซึ่งออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ขอให้จำกัดการฝ่าฝืนหรือการพยายามจะฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยท่านหรือ ผู้เกี่ยวข้อง หุ้นส่วน หรือตัวแทนของท่าน และเรียกคืนจากท่านซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ดำเนินการได้รับหรือเกิดขึ้น ในการขอรับคำสั่งศาลเช่นว่านั้น รวมถึงและไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด


18. การสิ้นสุด

ผู้ดำเนินการอาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือ การเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุใดก็ได้ รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การเลิกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิได้รับการเยียวยาใดๆ ซึ่งผู้ดำเนินการอาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือตามหลักเอควิตี้ เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเป็นอันสิ้นสุดลงและกลับคืนสู่ผู้ดำเนินการและผู้ให้ บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอก ตามแต่กรณี


19. การโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถโอน มอบ ทำสัญญาช่วง หรือแบ่ง ซึ่งสิทธิ หน้าที่ หรือหนี้ของท่าน ภายใต้สัญญานี้ได้


20. การแก้ไข

ผู้ดำเนินการอาจแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ รวมถึงสินค้าและบริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขได้ โดยเป็นวิจารณญาณแต่ผู้เดียว โดยมิต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและ เงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้นั้น ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดๆ เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้


21. ข้อตกลงเพิ่มเติม

อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใช้บังคับกับการจอง การซื้อสินค้าและบริการ และการใช้ส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ เช่นนั้น รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ บริการโดยเฉพาะ


22. การแบ่งแยกได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แบ่งแยกได้ ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ถูกตัดสินว่าใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผล บทบัญญัตินั้นอย่างไร ก็ตามให้ใช้บังคับเท่าที่จะทำได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต และการตัดสินเช่นว่านั้นจะไม่กระทบกระเทือนต่อความใช้บังคับได้ ความถูกกฎหมาย หรือความมีผล ของบทบัญญัติอื่นใดที่เหลือ


23. หัวข้อ

หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่เป็น การจำกัดหรือมีผลกระทบโดยประการใดๆ ต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในนี้


24. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่รวมไว้ในนี้หรืออ้างถึงในนี้ จัดตั้งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา ในเรื่องที่ระบุในนี้ และมีผลบังคับเหนือกว่าความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุอยู่ และจะไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการแสดง การแก้ไขหรือดัดแปลงเช่นนั้นไว้บนเว็บไซต์นี้


25. การสื่อสารกับผู้ใช้

ผู้ดำเนินการสงวนสิทธิที่จะสื่อสารถึงท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อบนเว็บไซต์นี้