การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทาง

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทางทำได้อย่างไร?

ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่
  • Claim@allianz-assistance.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์ +66 (0)2 305 8533

เพื่อจัดส่งแบบฟอร์ม และแจ้งความต้องการเอกสารหลักฐานต่างๆ
เพื่อท่านดำเนินการและจัดส่งยังบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป