ข้อมูลสิทธิประโยชน์

Travel and Flight Protection (Outbound)

รายละเอียดผลประโยชน์

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  หากผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 75 ปี   1,000,000 บาท
  หากผู้เอาประกันภัยมีอายุน้อยกว่า 16 ปีหรือมากกว่า 75 ปี   500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งศพกลับภูมิลำเนา
  ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ   ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ   ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การยกเลิกการเดินทาง ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
  ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง   ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
  ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง   ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
การล่าช้าในการเดินทาง (1,000 บาททุก 3 ชม.) สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
สัมภาระสูญหาย/เสียหาย (เฉพาะบรรจุลงใต้ท้องเครื่องบิน) สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  จำกัดความรับผิดสำหรับสิ่งของแต่ละชิ้น   สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
  อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี   สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง (2,500 บาททุก 5 ชม.) สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
การพลาดการต่อเที่ยวบิน ( 2,000 บาททุก 5 ชม.) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคลภายนอก ไม่เกิน 500,000 บาท