ข้อมูลสิทธิประโยชน์

Travel and Flight Protection (Outbound)

รายละเอียดผลประโยชน์

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  หากผู้เอาประกันภัยมีอายุน้อยกว่า 16 ปีหรือมากกว่า 75 ปี   500,000 บาท
  หากผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 75 ปี   1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งศพกลับภูมิลำเนา
  ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ   ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ   ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การยกเลิกการเดินทาง ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
  ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง   ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
  ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง   ไม่เกินราคาค่าโดยสารเครืองบิน
การล่าช้าในการเดินทาง ไม่เกิน 10,000 บาท
  สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม   1,000 บาท
สัมภาระสูญหาย/เสียหาย (เฉพาะบรรจุลงใต้ท้องเครื่องบิน) ไม่เกิน 20,000 บาท
  ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่   ไม่เกิน 5,000 บาท
  สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย   ไม่เกิน 5,000 บาท
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 5,000 บาท
  สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม   2,500 บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคลภายนอก ไม่เกิน 500,000 บาท